POLITYKA RODO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny w Warszawie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Zarząd Główny

w Warszawie (zwany dalej ZG SITPChem), jako administrator przetwarzanych w nim

danych osobowych jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów

prawa w zakresie ich ochrony.

I. Postanowienia ogólne.

Art. 1

ZG SITPChem reprezentując Administratora Danych, wprowadza do stosowania

dokument pod nazwą Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych,

mając na względzie zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych

przetwarzanych w ZG, rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnieniem

osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych została wydana zgodnie z:

• rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/,

• ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2018 poz. 1000)

• rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

osobowych.

Zmiana treści Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych wymaga

zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

Art. 2

Ilekroć w Polityce Bezpieczeństwa jest mowa o:

a) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie

danych osobowych,

b) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/

c) Administratorze Danych(AD) – jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot

lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania informacji,

w tym danych osobowych. Administrator Danych może również przetwarzać dane

powierzone mu przez innych Administratorów Danych. W ZG SITPChem,

Administratora Danych reprezentuje Prezydium Zarządu Głównego

d) Zarząd – rozumie się przez to Zarząd Główny SITPChem (również oznaczany

skrótowo ZG SITPChem)

e) Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Zarządu Głównego SITPChem

(również oznaczane skrótowo PZG SITPChem)

f) Osobie upoważnionej – czyli osobie posiadającej formalne upoważnienie

wydane przez Administratora danych lub przez osobę wyznaczoną,

g) Osobie świadczącej pracę – pod pojęciem osoby świadczącej pracę

w Oddziale rozumie się osobę wykonującą pracę na podstawie umowy

cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło),

h) Procesor – osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka lub

inny podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych, które powierzył

mu Administrator

i) Odbiorcy – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny

podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę

powierzenia,

j) Danych osobowych – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do

zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub

pośrednio poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny (np. nr PESEL) albo

jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne,

fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

W szczególności za dane osobowe uważa się dane dotyczące adresu,

wynagrodzenia, daty i miejsca urodzenia, stanu zdrowia,

w połączeniu z imieniem i nazwiskiem lub numerem identyfikującym osobę np.

numer PESEL, nr NIP itp.,

k) Przetwarzaniu danych osobowych – czyli jakiekolwiek operacjach

wykonywanych na danych osobowych, takich jak:

• odczyt – podgląd danych w formie elektronicznej i dokumentacji

w formie papierowej

• zbieranie – pozyskiwanie danych osobowych,

• przechowywanie – przechowywanie w postaci papierowej lub

elektroniczne

• zmiana – zmiany w postaci papierowej

• kopiowanie – wykonywanie kopii danych osobowych w formie

elektronicznej, kserokopii i odpisów dokumentów w formie papierowej,

• opracowywanie – wykonywanie operacji na danych osobowych –

tworzenie raportów, opracowań, sprawozdań itp.

• udostępnianie – udostępnianie uprawnionym podmiotom, instytucjom,

organom

• usuwanie – trwałe usunięcie danych osobowych w formie elektronicznej,

zniszczenie danych osobowych w formie papierowej lub taka ich

modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane

dotyczą.

l) Zbiorze danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych

o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie

od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie

m) Systemie informatycznym – zespół współpracujących ze sobą urządzeń,

programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych

zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,

n) Systemie tradycyjnym – zespół procedur organizacyjnych, związanych

z mechanicznym przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie i środki trwałe

wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,

o) Zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – wdrożenie

i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych

zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Art. 3

Celem Polityki Bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych przetwarzanych

w kartotekach, księgach, wykazach przechowywanych w Zarządzie Głównym w zakresie

określonym ustawą i rozporządzeniem. Informacje te, są przetwarzane zarówno

w postaci dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Przez ochronę przetwarzanych danych osobowych należy rozumieć jako zapewnienie:

• poufności informacji – zapewnienie dostępu do danych wyłącznie uprawnionym

osobom

• integralności informacji – zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz

metod jej przetwarzania

• dostępność informacji – zapewnienie osobom upoważnionym dostępu do danych

w wymaganym czasie i zakresie.

Politykę Bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do:

• danych osobowych przetwarzanych w różnych systemach informatycznych:

księgowych, edytorach tekstu itp.,

• wszystkich informacji dotyczących danych pracowników, zleceniobiorców,

członków stowarzyszenia, sympatyków itp.,

• procesorów danych osobowych, którym przekazano dane osobowe do

przetwarzania w oparciu o umowy powierzenia,

• informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym

w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych

osobowych,

• rejestru osób trzecich mających upoważnienia Administratora Danych (AD)

osobowych do przetwarzania danych osobowych,

• innych dokumentów zawierających dane osobowe.

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych zawiera:

a) wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane

osobowe

b) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów

zastosowanych do przetwarzania tych danych

c) sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

d) środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności,

integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Innymi dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych w Zarządzie są:

• Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

• Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Art. 4

Do obowiązków Administratora Danych należy zrozumienie i zapewnienie

świadomości bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jego problematyki oraz

wymagań, a także organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie

z wymogami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Do obowiązków, należy również:

• podejmowanie odpowiednich i niezbędnych kroków mających na celu

zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych,

• wprowadzenie do stosowania procedur zapewniających prawidłowe

przetwarzanie danych osobowych

• egzekwowanie stosowania środków bezpieczeństwa przetwarzania danych

osobowych,

• poddawanie przeglądom skuteczność polityki bezpieczeństwa przetwarzanych

danych osobowych

• zapewnienie podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych od chwili

zebrania danych do chwili ich usunięcia,

• zapewnienie niezbędnych środków potrzebnych dla zapewnienia bezpieczeństwa

przetwarzania danych osobowych.

Do obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy

znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie wszelkich

dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz uniemożliwienie osobom

nieuprawnionym dostępu do przetwarzanych dokumentów.

Do obowiązków, należy również:

• przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

oraz przyjętymi regulacjami,

• postępowania zgodnie z ustalonymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi

przetwarzania danych osobowych

• zbieranie danych osobowych dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów

i niepoddawaniem dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

• zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich

zabezpieczenia.

I. Wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane

osobowe

Art. 5

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w siedzibie Zarządu Głównego

pod adresem Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

Obszar przetwarzania danych osobowych obejmuje zamykane na klucz pomieszczenie

biurowe na trzecim piętrze budynku, wynajmowane od Administratora budynku

Naczelnej Organizacji Technicznej. W pomieszczeniu tym znajdują się szafy oraz

szuflady zamykane na klucz, w których przechowywane są kartoteki, segregatory

zawierające dane osobowe członków Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu

Głównego, jak również dane wszystkich Oddziałów Terenowych SITPChem oraz

Zarządów tych Oddziałów Terenowych, których dane są przetwarzane m.in. w celu

realizacji zadań statutowych.

I. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów

zastosowanych do przetwarzania tych danych

Art. 6

W Oddziale utworzono i wydzielono następujące zbiory danych osobowych:

a) zbiór danych członków Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu

Głównego (zbiór 1) – w którym przetwarzane są, w sposób tradycyjny

(papierowo) oraz w formie elektronicznej dane: imię i nazwisko, data miejsce

urodzenia, adres zamieszkania, telefon tytuł naukowy i (lub) zawodowy,

specjalność naukowa lub zawodowa ukończone szkoły i uczelnie, stanowisko

(deklaracje członkowskie), rachunek bankowy (wniosek o pożyczkę),

b) zbiór danych członków Zarządu Jednostek Organizacyjnych SITPChem,

członków Prezydiów Zarządów tych Oddziałów oraz członków Jednostek

Organizacyjnych SITPChem (Oddziałów) → (zbiór 2) – w którym przetwarzane

są, w sposób tradycyjny (papierowo) oraz w formie elektronicznej dane: imię

i nazwisko, data miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon tytuł naukowy

i (lub) zawodowy, specjalność naukowa lub zawodowa ukończone szkoły

i uczelnie, stanowisko

c) zbiór danych uczestników różnych wyjazdów, spotkań, imprez, konferencji,

sympozjum, kongresów, itp (zbiór 3) – w którym przetwarzane są w sposób

tradycyjny oraz w formie elektronicznej następujące dane: imię i nazwisko, data

urodzenia, adres nr telefonu, nr rachunku bankowego (karta zgłoszeniowa,

zgłoszenie do ubezpieczenia NNW uczestników). W przypadku osoby

niepełnoletniej dodatkowo zamieszczone są dane prawnego opiekuna ww. osoby

takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, stopień pokrewieństwa,

d) zbiór danych zawierających dokumentację księgową i pracowniczą (zbiór 4)

– w których przetwarzane są w sposób tradycyjny (papierowo) oraz za

pośrednictwem systemu informatycznego Płatnik następujące dane: imię

i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, PESEL, nr telefonu, nr

rachunku bankowego (zatrudnienie osób świadczących pracę, zgłoszenie do

ubezpieczeń).

e) zbiór danych osób przystępujących do egzaminu, uczestników szkoleń

kursów, konferencji ( zbiór 5) – w którym przetwarzane są w sposób tradycyjny

następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu (karta zgłoszeniowa).

I. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

Art. 7

Zbiór 1 – dane ze zbioru udostępniane są członkom ZG i członkom PZG w celu

realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane innym osobom lub organom,

na podstawie ich pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub

w innych wypadkach prawem przewidzianych (art. 9 ust. 2d)

Zbiór 2 – dane ze zbioru udostępniane są członkom ZG i członkom PZG w celu

realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane innym osobom lub organom,

na podstawie ich pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub

w innych wypadkach prawem przewidzianych (art. 9 ust. 2d)

Zbiór 3 – dane ze zbioru udostępniane są członkom ZG oraz członkom PZG, jak

również innym osobom m.in. realizatorom zadań, osobom świadczących pracę,

procesorom w celu realizacji zadań statutowych. Uczestnictwo w spotkaniach,

wyjazdach, imprezach, konferencjach, sympozjach, kongresach, itp., jest równoznaczne

ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Zbiór 4 – dane ze zbioru są udostępniane członkom ZG i członkom PZG w celu

realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane osobom świadczącym pracę

w Oddziale, bankowi, w którym ZG posiada rachunek bankowy, ZUS, Urzędowi

Skarbowemu oraz innym osobom lub organom, w wypadkach prawem przewidzianych

lub na podstawie pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przechowywane przez okres 40 lat.

Zbiór 5 – dane ze zbioru udostępniane są Komisjom Egzaminacyjnym przy ZG w celu

realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane innym instytucjom lub

organom, na podstawie ich pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub

w innych wypadkach prawem przewidzianych (art. 9 ust. 2d)

I. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności,

integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

Art. 8

Oddział realizując Politykę Bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne

i organizacyjne zapewniające poufność, integralność danych osobowych gromadzonych

i przetwarzanych w Oddziale.

Środki ochrony fizycznej przetwarzanych danych osobowych:

1) Klucze do pomieszczenia biurowego posiadają osoby upoważnione przez

Administratora Danych

2) Przebywanie osób trzecich w pomieszczeniu gdzie są przetwarzane dane

osobowe dopuszczalne jest tylko w obecności osoby upoważnionej do

przetwarzania danych osobowych

3) Dokumentacja papierowa po godzinach pracy jest przechowywana

w zamykanych szafach oraz szufladach. Klucze do szaf oraz szuflad

przechowywane są w sejfie, do którego dostęp mają osoby upoważnione

4) Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone.

Niszczenie zbędnych danych polega na trwałym, fizycznym zniszczeniu danych

osobowych w stopniu uniemożliwiającym ich późniejsze odtworzenie przez osoby

niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod (niszczarki,

spalenie itp.)

Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne:

1) Oprogramowanie antywirusowe działające na komputerze wykrywa i eliminuje

wirusy, konie trojańskie oraz inne niebezpieczne oprogramowanie.

2) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym są przetwarzane dane

osobowe jest zabezpieczony za pomocą procesu uwierzytelniania

z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

3) Obowiązuje zasada „czystego biurka i czystego ekranu” w celu redukcji ryzyka

nieautoryzowanego i nieuprawnionego dostępu lub uszkodzenia danych

osobowych.

4) Monitor komputera ustawiony jest w sposób uniemożliwiający podgląd

wyświetlanych danych osobom postronnym.

Środki organizacyjne:

• Administrator Danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania

danych osobowych, zawierającą w szczególności imię

i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania uprawnień oraz zakres

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1)

• Do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Oddział mogą być

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez

Administratora Danych. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2. Cofnięcie

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następuje każdorazowo

w przypadku rozwiązania umowy z osobą świadczącą pracę czy umowy

współpracy oraz zmiany zakresu odpowiedzialności osoby upoważnionej do

przetwarzania danych na zakres niezwiązany z ich przetwarzaniem.

• Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostają zaznajomione

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami

wewnętrznymi, a także zostają zobowiązane do zachowania

w tajemnicy danych osobowych oraz stosowania przyjętych technik i środków

ochrony tych danych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

podpisują zobowiązanie do zachowania tajemnicy (Załącznik nr 2).

• Administrator Danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu

podmiotowi, w celu wykonania usług związanych z realizacją zadań statutowych

Oddziału, ochroną osób i mienia, serwisowaniem systemu informatycznego,

usług doradczych i in., zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art.

28 RODO.

• Dostęp do danych osobowych bez upoważnienia może mieć miejsce wyłącznie

w przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich

przepisów prawa. Instytucja państwowa w przypadku wniesienia żądania

udostępnienia danych osobowych przetwarzanych przez Zarząd Główny

zobligowana jest do pisemnego wskazania podstawy prawnej do ich otrzymania

oraz zakresu kontroli

• Stworzono procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych

osobowych (Załącznik nr 4),

I. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Oddział

Art. 9

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, przetwarzanie

danych jest możliwe tylko wtedy, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie

dotyczących jej danych,

b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku

wynikającego z przepisu prawa,

c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej

stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na

żądanie osoby, której dane dotyczą,

d) jest niezbędne do wykonania celów statutowych oraz określonych prawem zadań

realizowanych dla dobra publicznego,

e) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów

realizowanych przez Administratora Danych albo odbiorców danych,

a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny (Załącznik

nr 3) zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO o:

a) adresie siedziby Administratora Danych,

b) celu zbierania danych,

c) nieudostępnianiu danych

d) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianiu,

e) dobrowolności lub obowiązku podania danych.

Art. 10

Zarząd Główny SITPChem gwarantuje osobom fizycznym, których dane osobowe są

przetwarzane prawo do kontroli przetwarzania tych danych zgodnie z uprawnieniami

gwarantowanymi im przez obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza do:

a) uzyskania informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia Administratora

Danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych

w takim zbiorze,

c) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności

informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, które dane te są

udostępniane,

d) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są

one nieprawdziwe, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów

prawa w zakresie ochrony danych osobowych albo są już zbędne do realizacji

celu, dla którego zostały zebrane.

Art. 11

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator

Danych dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator zgłasza fakt naruszenia

zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne,

nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. (Wzór zgłoszenia

określa Załącznik 4). Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie,

Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

I. Postanowienia końcowe

Art. 12

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa powinna być aktualizowana wraz ze zmieniającymi

się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz zmianami faktycznymi

w ramach Zarządu Głównego SITPChem, które mogą powodować, że zasady ochrony

danych osobowych określone w obowiązujących dokumentach będą nieaktualne.

Art. 13

Niezależnie od odpowiedzialności określonej w przepisach prawa powszechnie

obowiązującego, naruszenie zasad określonych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa

może być podstawą rozwiązania członkostwa/rozwiązania umowy na świadczenie pracy

lub współpracy z osobą, która dopuściła się naruszenia.

W sprawach nieuregulowanych tym dokumentem zastosowanie mają odpowiednie

przepisy aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Art. 14

Niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych zatwierdzono

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu

Chemicznego w dniu: 04.11.2020 r.

Oryginał niniejszego dokumentu przechowywany jest w siedzibie Administratora

Danych.

Warszawa, dnia 17.12. 2020 r.